قوانین

١)برنامه های ورزشی و رژیمی دو ماه می باشد و به صورت خودكار  پس از ٢ ماه  ١٥ روز از صفحه کاربری شما حذف میگردد و برنامه جدید با در نظر گرفتن شرایط فیزیکی شما در آن زمان طراحی خواهد شد.
٢)برنامه های ورزشی و رژیمی کاربران با در نظر گرفتن آناتومی هر فرد طراحی می گردد لذا از اجرای آن برای سایرین جدا خود داری نمایید .
٣) جهت دستیابی به نتیجه دلخواه، برنامه‌های تمرینی ، هوازی و غذایی باید به صورت دقیق و گام به گام انجام شود.
٤)پس از ثبت نام و واريز وجه ، امكان استرداد آن وجود ندارد .
٥)در صورت عدم اجراى صحيح برنامه هاى ورزشى و رژيمى توسط كاربران گرامى ، تيم ميرى قادر است همكارى خود را جهت تنظيم برنامه هاى بعدى قطع نمايد .
٦) استفاده از مكمل هاى ورزشى كاملا اختيارى بوده و تنها به در خواست كاربران تجويز مى گردد.
٧) در صورت عدم رضايت از به اشتراك گذارى عكس هاى تغييرات قبل و بعد كاربران ، لطفا در ابتداى هر دوره اين موضوع را اعلام فرماييد.
خانه قوانین
SLIDE UP